Brzmi dobrze?
WYŚLIJ NAM SWOJE CV
i zostań:

SPECJALISTĄ ds.
rozwiązań T-Mobile

MIEJSCE PRACY: TORUŃ

GODZINY PRACY

8:00 - 15:00
+ darmowy dojazd
do/z pracy
Do Twoich zadań będzie należało:
 • promowanie marki poprzez prowadzenie telefonicznych rozmów handlowych ze stałymi klientami,
 • informowanie o nowych rozwiązaniach, promocjach i dodatkowych usługach przeznaczonych dla stałych klientów,
 • sprzedaż produktów.

APLIKUJ i daj się zatrudnić :)

Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO”:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CTDP Sp. z o. o. & Co. Spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 60A
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan uzyskać dzwoniąc pod nr. tel.: +48 56 6651817 lub wysyłając maila na adres:inspektor@ctdp.pl;
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji / aktualnej i przyszłych rekrutacji / przyszłych rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody oraz na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy;
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie pracownicy lub współpracownicy administratora upoważnieni do prowadzenia procesu rekrutacji, nadto w przypadku zgłoszenia swojej kandydatury za pośrednictwem strony www lub portalu internetowego odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora zajmujący się obsługą IT strony www lub portalu internetowego;
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:
  • aktualnej rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia jej zakończenia; albo
  • aktualnej rekrutacji oraz przez okres 3 lat od dnia przesłania do nas swojego CV – jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji;
  • 3 lat od dnia przesłania do nas swojego CV jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przechowywanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji;
 5. ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy inspektor@ctdp.pl;
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w następującym zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 8. podanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest dobrowolne i ma na celu przyspieszenie i ułatwienie komunikacji, jak również procesu rekrutacji;
 9. podanie innych danych osobowych niż wymienione w pkt. 8 i 9 jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie na zasadach opisanych w pkt 5.
 10. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolne, ale umożliwi skontaktowanie się Panią/Panem w razie ich prowadzenia w przyszłości.