CTDP Pracuj z nami!

Pracuj z nami w CTDP

Jak aplikować?

Aby aplikować wypełnij ten krótki formularz, załącz swoje CV i i kliknij wyślij. Upewnij się,że podałeś nam prawidłowe dane kontaktowe. Pamiętaj, aby Twoje CV zawierało zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

/ Wypełnij formularz aplikacyjny

Zgody na przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO”:

PRZECZYTAJ UWAŻNIE KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ - RODO (Rozwiń)
Wypełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CTDP Sp. z o. o. & Co. Spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 60A;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, może Pani/Pan uzyskać dzwoniąc pod nr. Tel.: +48 566651817 lub wysyłając maila na adres: inspektor@@ctdp.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy; w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  w przypadku podania przez Pana/Panią dodatkowych danych niewymaganych w procesie rekrutacji CTDP będzie przetwarzało te dane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w rozumieniu art. 4 pkt 11 RODO, w przypadku przesłania przez Pana/Panią dodatkowych danych stanowiących szczególne kategorie danych osobowych o których mowa w art. 9 oraz art. 10 RODO CTDP dokona anonimizacji tych danych, a co za tym idzie nie będzie ich przetwarzać.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie pracownicy lub współpracownicy administratora upoważnieni do prowadzenia procesu rekrutacji, nadto w przypadku zgłoszenia swojej kandydatury za pośrednictwem strony www lub portalu internetowego odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora zajmujący się obsługą IT strony www lub portalu internetowego;
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:
  a) aktualnej rekrutacji, w której wzięli Państwo udział ; albo
  b) aktualnej rekrutacji oraz przez okres 2 lat od dnia przesłania do nas swojego CV – jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji;
 6. ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy inspektor@ctdp.pl;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w następującym zakresie: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje zawodowe, dane kontaktowe w celu przyspieszenia i ułatwienia komunikacji niezbędnej w ramach prowadzonego procesu rekrutacyjnego;
 9. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolne, ale umożliwi skontaktowanie się Panią/Panem w razie ich prowadzenia w przyszłości; wyrażona zgoda w każdej chwili może zostać cofnięta. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. CTDP nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku rekrutacji odbywającej się za pomocą portalu Facebook, dane te są przetwarzane w ramach serwisu z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.